Statuten, genehmigt am 12. Dezember 2016:

Statuten

Finanzregelement, genehmigt am 31. Mai 2016:

Finanzreglement

Geschäftsreglement, in Kraft getreten am 1. September 2014:

Geschäftsreglement